کاربرد
                                                                          کاربرد افزایش  کربن برای فولاد سازی: ماده اولیه اصلی تقویت کننده کربن و عامل کف کننده است


صنعت کربن: الکترودهای گرافیت کربن آلومینیوم گرافیت آندهای الکترودهای کربنی آندهای کربن محصولات خمیر کربن نسوز کربن محصولات گرافیت  با خلوص بالا محصولات گرافیت  تجهیزات شیمیایی و غیره
تولید مواد منفی برای باتری ها و تثبیت کننده های یون لیتیوم استفاده کرد


یکی از انواع نسوزهای پیشرفته است


 Home Tel Mail Inquiry